รมช.เกษตร ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องฯ

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่โครงการบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่โครงการบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดยมีนายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 พร้อมนายเอนก ดีพรมกุล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ร่วมต้อนรับ โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคา และป่าผาแดง ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน สำหรับสภาพพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการส่วนใหญ่มีสภาพเสื่อมโทรมเนื่องจากถูกบุกรุก ทำไร่เลื่อนลอย เกษตรกรทำการเกษตรในพื้นที่มีความลาดชันภูเขาสูงไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ส่งผลให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน ตลอดจนดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และยังขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน กรมพัฒนาที่ดิน จึงเริ่มดำเนินโครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ สำหรับผลการดำเนินโครงการฯ   ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้สำรวจความเหมาะสมของดินสำหรับการปลูกพืชในพื้นที่ รวมทั้งจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการก่อสร้างคูรับน้ำรอบเขา ขั้นบันไดดินแบบต่อเนื่อง และนาขั้นบันได พร้อมทั้งสาธิตและส่งเสริมการปรับปรุงดิน โดยใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในส่วนของการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่หันมาปลูกข้าวนาดำแบบขั้นบันได ซึ่งมี 3 ลักษณะ คือ นาข้างห้วย นาไหล่เขา และนาสันเขา ทำให้มีผลผลิตข้าวเปลือกเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนขุดนาขั้นบันไดให้แก่เกษตรกร.   ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้สำรวจความเหมาะสมของดินสำหรับการปลูกพืชในพื้นที่ รวมทั้งจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการก่อสร้างคูรับน้ำรอบเขา ขั้นบันไดดินแบบต่อเนื่อง และนาขั้นบันได พร้อมทั้งสาธิตและส่งเสริมการปรับปรุงดิน โดยใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

   ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในส่วนของการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่หันมาปลูกข้าวนาดำแบบขั้นบันได ซึ่งมี 3 ลักษณะ คือ นาข้างห้วย นาไหล่เขา และนาสันเขา ทำให้มีผลผลิตข้าวเปลือกเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนขุดนาขั้นบันไดให้แก่เกษตรกร … อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/agriculture/630125